II Plus II Europlus II c II e II e Platinum
1979 1978 1984 1983 1987
6502 @ 1.023 MHz 6502 @ 1.023 MHz 6502C @ 1.4 MHz 6502 @ 1.023 MHz 65C02 @ 1.023 MHz
48 kB RAM 16 kB RAM 128 kB RAM 64 kB RAM 64 kB RAM
apple-2p.jpg apple-2euro.jpg apple-2c.jpg apple-2e.jpg apple-2pla.jpg
 
III Portable Base - 64A clone
1981 1989 1983
6502 @ 2 MHz 68HC000 @ 16 MHz 6502 @ 1.023 MHz
128-512 kB RAM 9 MB RAM 64 kB RAM
apple-3.jpg mac-por.jpg base-64.jpg
 
Mac Mac 512k Mac Classic Mac Classic II Mac Color Classic
1984 1984 1990 1991 1993
68000 @ 8 MHz 68000 @ 8 MHz 68000 @ 8 MHz 68030 @ 16 MHz 68030 @ 16 MHz
128 kB RAM 512 kB RAM 1 MB RAM 2 MB RAM 4 MB RAM
mac.jpg mac-512k.jpg mac-cla.jpg mac-cla2.jpg mac-colcla.jpg
 
Mac Plus Mac Plus 1Mb Mac SE
1986 1986 1987
68000 @ 8 MHz 68000 @ 8 MHz 68000 @ 8 MHz
1 MB RAM 1 MB RAM 1 MB RAM
mac-p.jpg mac-p1mb.jpg mac-se.jpg
 
Mac II Mac II cx Mac II si Mac II vx Mac II x
1987 1989 1990 1992 1988
68020 @ 16 MHz 68030 @ 16 MHz 68030 @ 20 MHz 68030 @ 32 MHz 68030 @ 16 MHz
1 MB RAM 1 MB RAM 1 MB RAM 4 MB RAM 1 MB RAM
mac-2.jpg mac-2cx.jpg mac-2si.jpg mac-2vx.jpg mac-2x.jpg
 
Mac LC Mac LC II Mac LC 475
1990 1992 1993
68020 @ 16 MHz 68030 @ 16 MHz 68LC040 @ 25 MHz
2 MB RAM 4 MB RAM 4 MB RAM
mac-lc.jpg mac-lc2.jpg mac-lc475.jpg
 
Performa 450 Performa 475 Performa 630 Quadra 610
1993 1993 1994 1993
68030 @ 25 MHz 68LC040 @ 25 MHz 68LC040 @ 33 MHz 68040 @ 25 MHz
4 MB RAM 12 MB RAM 4 MB RAM 4 MB RAM
mac-pe450.jpg mac-pe475.jpg mac-pe630.jpg mac-qu610.jpg
 
Power Mac 6100 Power Mac 9500 Power Book 150 Power Book 180
1994 1995 1994 1978
601 @ 60 MHz 604 @ 120 MHz 68030 @ 33 MHz 68030 @ 33 MHz
8 MB RAM 16 MB RAM 4 MB RAM 4 MB RAM
mac-po6100.jpg mac-po9500.jpg pbook-150.jpg pbook-180.jpg